ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./012345?789:;<=>@Root Entry F݃SummaryInformation(@DocumentSummaryInformation8 lWordDocument1` Oh+'0 0 @ L X dpxSYe 020040 S^ck Normal.dotmgyb121@6O@́@n݃@jb<WPS Office_11.1.0.9098_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXhpx fds (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.90980Table6,Data WpsCustomData P KSKS1`hi}8t "*y $ h P^  SN^'Yf[S]D^\ؚ~-Nf[eN N^SؚS02019038S sQNlQ^W^tI{11NwQ gR~ NNb/gLRvw TY[0Tf[0TYex~ 9hnc 0Ym_lwYeSRlQ[ Ym_lwNRDnT>yOOSRlQ[sQNZP}Y2019t^-N\f[Ye^Ly;NċX9eiՋp]\Ovw 0YmYeR^02019069S 0 0sQNۏNekcۏb^-N\f[Ye^Ly6R^9eivw 0SN>yS02018075S I{eN|^y ~[8h TaW^tI{11MOYe^wQ gN~Ye^NNb/gDBDFHPVİ|r`VLF:*CJ,OJPJQJo(aJ,nHtHCJ,OJPJQJo(aJ, OJo(aJ OJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ #OJPJQJo(aJ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ #OJPJQJo(aJ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ nHtHOJPJQJo(aJ &OJPJQJo(aJ mHsHnHtHU OJo(aJ $B*phCJZOJPJo(aJZRH<@$B*phCJZOJPJo(aJZRH<@B*phOJPJo(aJ RH<VZ\fhz|~ ǻukaWOE9/OJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ OJQJo(^JOJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ nHtHOJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ nHtHOJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ CJ,OJPJQJo(aJ,CJ,OJPJQJo(aJ,CJ,OJPJQJo(aJ,CJ,OJPJQJo(aJ,'CJ,OJPJQJo(aJ,mH sH nHtHCJ,OJPJQJo(aJ,  2 4 : < > B F H J ǽoeSI7-OJPJQJo(aJ #OJPJQJo(aJ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ #OJPJQJo(aJ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ #OJPJQJo(aJ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ OJPJQJo(aJ #OJPJQJo(aJ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ #OJPJQJo(aJ mH sH nHtHJ L N T V n p t v z | {m_QC5OJPJQJo(aJ 5@ OJPJQJo(aJ 5@ OJPJQJo(aJ 5@ OJPJQJo(aJ 5@ OJPJQJo(aJ 5@ OJPJQJo(aJ 5@ OJPJQJo(aJ 5@ OJPJQJo(aJ 5@ OJPJQJo(aJ 5@ CJ,OJPJQJo(aJ,@ CJ,OJPJQJo(aJ,@ CJ,OJPJQJo(aJ,@ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ ŹymaUI5)OJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ 5@  ˿{o[O;/OJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtH   " $ & 2 4 < @ B D J ϻ{ocWK?+'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ J L N P \ ^ f j l n t v x z ӿocOC/'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ ïocWK?3OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ ˿{o[O;/OJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtH    " $ & 6 8 @ D H ǻ{o[OC7+OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHH J N P R T ` b j n p r t v x ӿ{m_QC5CJOJPJQJo(aJKHCJOJPJQJo(aJKHCJOJPJQJo(aJKHCJOJPJQJo(aJKHCJOJPJQJo(aJKHOJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ OJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ 'OJPJQJo(aJ @ mH sH nHtHOJPJQJo(aJ @ x z |  ѻ{yvtqjc]NHA 0JCJaJ CJaJU0JCJaJmHsHnHtH UCJaJ 0JCJaJ CJaJU0JU0JUCJOJPJQJo(aJKHCJOJPJQJo(aJKH+CJOJPJQJo(aJKHmH sH nHtHCJOJPJQJo(aJKH+CJOJPJQJo(aJKHmH sH nHtHCJOJPJQJo(aJKHCJOJPJQJo(aJKHUCJOJPJQJo(aJKHU CJOJPJQJo(aJKH$&FHh|~  4 L V d a$$ da$$]da$$ da$$WD` da$$WD` da$$WD`ddda$$da$$da$$a$$a$$a$$V p v | da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$Ifa$$ E9- da$$$If da$$$If$$If:V 44l44l0r@7 # da$$$If da$$$If da$$$If E9- da$$$If da$$$If$$If:V 44l44l0r@7 # da$$$If da$$$If da$$$If E9- da$$$If da$$$If$$If:V 44l44l0r@7 # da$$$If da$$$If da$$$If  " E9- da$$$If da$$$If$$If:V 44l44l0r@7 #" & 4 > da$$$If da$$$If da$$$If> @ D L E9- da$$$If da$$$If$$If:V 44l44l0r@7 #L P ^ h da$$$If da$$$If da$$$Ifh j n v E9- da$$$If da$$$If$$If:V 44l44l0r@7 #v z da$$$If da$$$If da$$$If E9- da$$$If da$$$If$$If:V 44l44l0r@7 # da$$$If da$$$If da$$$If E9- da$$$If da$$$If$$If:V 44l44l0r@7 # da$$$If da$$$If da$$$If E9- da$$$If da$$$If$$If:V 44l44l0r@7 #  da$$$If da$$$If da$$$If  " E9- da$$$If da$$$If$$If:V 44l44l0r@7 #" & 8 B da$$$If da$$$If da$$$IfB D J P E9- da$$$If da$$$If$$If:V 44l44l0r@7 #P T b l da$$$If da$$$If da$$$Ifl n p E)da$$G$8$7$H$WD2`] $$If:V 44l44l0r@7 #p r t v x s`LJ 9r h`hh]h 9r 9r 9r &`#$da$$G$8$7$H$WD2`] da$$G$8$7$H$WD2`] da$$G$8$7$H$WD2`] da$$G$8$7$H$WD2`] da$$G$8$7$H$WD2`]   da$$G$8$7$H$WD2`] 9r h`hh]h 9r 9r 9r &`#$&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJ PJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh L h v " B P l p !"#$%&'()*+,-./Gz Times New Roman-([SO;Wingdings;4 N[_GB23127eck\h[{SO-4 |8N[1NSe-N[5$ .[`) ( Tahoma SYe 020040 S^ckgyb1 Qh\6zgkjbZ&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2;"0P)?'*29999m$it v N beQyp[,,Du n<"l$nG'{)~X,K-#.|P1y5A6 7KAtNB>EF gFy"L%L%UL]V,~WlZD[ &\6k\J]$b^n+g*h,=lEm!nCRnCkn<01/9^b]q5W3fB;u^t >zPOB}*y\L[{}nfJ/76PzlXs30`JC4KeFn^C"+A=MPU>$S_BBf` z( bB c 0() v~ 15"bB c 0() v~ 16"nB <()jJ v~ 17"* 3 ?<=Q$Qt#t]#]/. A!#2"Q$%S2P1809t !!@